Integritetspolicy

Integritetspolicy (GDPR)


Policy avseende personuppgiftsbehandling.


1. Allmänt

Denna policy avseende hantering av personuppgiftsbehandling beskriver hur Lekebergs Bioenergi AB nedan kallat ”LBAB”, ”vi”. Org. nr 556531-8093, Energivägen 6, 716 30 Fjugesta använder, och lagrar dina personuppgifter.


1.1 Policyn gäller då LBAB bedriver fjärrvärmetjänster, serviceärenden och övrig kontakt som du har med LBAB.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning; ”Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.”


2. Personuppgiftsansvarig

LBAB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Vid fakturering av värme eller tjänster eller när du kontaktar oss för service eller information måste vi behandla personuppgifter om dig.


4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 Vi använder endast personuppgifter som har lämnats av dig i samband med tecknande av värmeavtal som,

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post adress
  • Kontonummer (vid Autogiro)


5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 LBAB behandlar dina personuppgifter i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av fakturering och tillhandahållande av service.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.


6. LBAB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.1 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna skapa och fullgöra avtal med dig som kund
6.2 I vissa fall kan LBAB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens och skattelagstiftningens krav, exempelvis vid ett eventuellt ”ROT” avdrag


7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling


Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

Lagringstid

Namn, adress, Personnr, kontonummer, telefonnummer samt e-post

För att administrera avtal, fakturering samt tillhandahålla service till värmekunder.

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Så länge som avtal är aktivt mellan kund och LBAB.

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Kommunikation via post, e-post eller telefon.

Fullföljande av avtal.

Så länge som avtal är aktivt mellan kund och LBAB.

Namn, adress, personnummer.

Rättslig förpliktelse

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen samt skattelagen.

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy. LBAB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka LBAB´s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
8.2 LBAB sparar uppgifter om dig så länge du har ett värmeavtal.


9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
9.1 LBAB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, eller till någon annan verksamhet utanför vårt verksamhetsområde.


10. Skyddet av dina personuppgifter
10.1 LBAB har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.


11. Dina rättigheter
11.1 LBAB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
11.2 LBAB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga.


12. Du har rätt att få
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
d) Tillgång till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.


13. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


14. Kontaktinformation
14.1 Kontakta oss om du har några frågor om denna policy, eller behandlingen av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du på din värmefaktura eller på vår kontaktsida.

Fjugesta 2018-04-12